FAQs คำถามเกี่ยวกับโครงการ

A: อูก้าเปิดให้นักศึกษาใช้ฟรีสำหรับนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่ตกลงร่วมมือกับอูก้า โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ลงนามแล้ว ได้แก่:

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story)

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมดสามารถใช้บริการได้ โดยสามารถเข้ามาใช้บริการตรงๆ ได้ตามรายชื่อด้านบน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่อูก้าดูแลรวมทั้งหมดกว่า 60,000 คน

โครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing กำลังเพิ่มการช่วยเหลือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ แต่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้:

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรอกข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานที่จำเป็นในแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม ได้แก่:

 • ชื่อ-นามสกุลจริง
 • เลขประจำตัวประชาชนพร้อมการอัพโหลดบัตรประชาชน
 • เลขประจำตัวนักศึกษาพร้อมการอัพโหลดบัตรนักศึกษา
 • รายละเอียดการติดต่อผู้ปกครอง
 • ที่อยู่ของนักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

A: ในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหนึ่ง ทางเราจะต้องทำ MOU ว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวของนิสิตนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยในการส่งต่อดูแลนักศึกษาในยามเกิดภาวะเสี่ยงอย่างละเอียด ดังนั้นสถาบันที่เข้าร่วมโครงการแล้วคือสถาบันที่กระบวนการทางเอกสารได้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานจริง

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ประสานงานแล้วรอการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่:

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยมีดังนี้:

 1. อูก้าจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมระบบหลังบ้าน (admin) อบรมระบบ และการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
 2. อูก้าและมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศน์แก่นักศึกษาเพื่อให้เข้าใจระบบการใช้งาน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพการให้คำปรึกษา การรักษาความลับ และความปลอดภัย
 3. การพิจารณาเริ่มต้นให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจะสามารถเริ่มได้ก็ต่อเมื่อการระดมทุนใน Wall of Sharing มีงบประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป เมื่อเงินบริจาคครบหนึ่งแสนบาทแรก บริษัทฯ จะเริ่มจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษากับมหาวิทยาลัยแรกที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ (MOU) หลังจากนั้นเมื่อมีเงินบริจาคเป็นยอดเงินครบอีก 100,000 บาท (เมื่อยอดสะสมการบริจาคครบ 200,000/ 300,000 … บาท) ก็จะจัดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับที่สอง ที่สาม และต่อไป

A: เราอยากร่วมมือกับหลายๆ ที่เลยค่ะ ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ ถ้าน้องมี Contact ของผู้รับผิดชอบที่อยากให้เราติดต่อไปหา ระบุได้เลยว่าอยากให้เราประสานกับใคร ติดต่อที่ [email protected] ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ประสานงานแล้วรอการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่:

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เราจะอัพเดทให้เป็นระยะถ้ามหาวิทยาลัยใดลงนามเพิ่มเติมแล้ว หากสถาบันของน้องยังไม่ได้เข้าร่วมในระบบ สามารถติดต่อมาที่ [email protected] ทีมงานจะประสานงานติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ค่ะ

A: *** ตอนนี้ มหาวิทยาลัยที่ครบเกณฑ์การให้บริการแล้ว คือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งตอนนี้อยู่ในการวางระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ หลังจากกำหนดวัน launch การใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะสามารถใช้งานได้ดังนี้คือ

 1. Register ในแอพพลิเคชั่น Ooca ด้วยอีเมล์นักศึกษา (อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย .ac.th หรือ .edu เป็นต้น)
 2. เข้าไปใช้งานนัดหมายกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในระบบและปรึกษาผ่านวีดีโอคอลได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

**การใช้งานผ่านอูก้าจะเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ยกเว้นเพียงกรณีที่มีเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตที่ระบบจะเปิดเผย id ให้กับเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยและประสานงานการดูแลเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะขั้นตอนการเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยมีดังนี้:

 1. อูก้าจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมระบบหลังบ้าน (admin) อบรมระบบ และการใช้งานให้แก่เจ้าหน้ามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
 2. อูก้าและมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการใช้งาน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพการให้คำปรึกษา การรักษาความลับ และความปลอดภัย
 3. การพิจารณาเริ่มต้นให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จะสามารถเริ่มได้ก็ต่อเมื่อการระดมทุนใน Wall of Sharing มีงบประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป เมื่อเงินบริจาคครบหนึ่งแสนบาทแรก บริษัทฯ จะเริ่มจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษากับมหาวิทยาลัยแรกที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ (MOU) หลังจากนั้นเมื่อมีเงินบริจาคเป็นยอดเงินครบอีก 100,000 บาท (เมื่อยอดสะสมการบริจาคครบ 200,000/ 300,000 … บาท) ก็จะจัดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับที่สอง ที่สาม … ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ เป็นลำดับ

รายชื่อมหาวิทยาลัยจะมีการอัพเดทเรื่อยๆค่ะ

A: ถ้านักศึกษาอยากจะใช้บริการเลย น้องๆ จะต้องส่งข้อมูลยืนยันตัวตนและผู้ปกครองที่สามารถติดต่อดูแลได้เพื่อความปลอดภัยมาที่ [email protected] แล้วทางทีมงานจะติดต่อขอเอกสารยืนยันตัวตนต่อไปนะคะ

โครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing กำลังเพิ่มการช่วยเหลือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ แต่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้:

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรอกข้อมูล และอัพโหลดหลักฐานที่จำเป็นในแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม:

 • ชื่อ-นามสกุลจริง
 • เลขประจำตัวประชาชนพร้อมการอัพโหลดบัตรประชาชน
 • เลขประจำตัวนักศึกษาพร้อมการอัพโหลดบัตรนักศึกษา
 • รายละเอียดการติดต่อผู้ปกครอง
 • ที่อยู่ของนักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

A: หากไม่ประสงค์ยืนยันตัวตนและไม่อยากรอการประสานงานกับมหาวิทยาลัย ทางเราแนะนำให้ใช้บริการแบบบุคคลทั่วไปที่ชำระค่าบริการตามปกติค่ะ สะดวก รวดเร็ว และเป็นส่วนตัวแน่นอน

โครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing กำลังเพิ่มการช่วยเหลือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ แต่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้:

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรอกข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานที่จำเป็นในแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม:

 • ชื่อ-นามสกุลจริง
 • เลขประจำตัวประชาชนพร้อมการอัพโหลดบัตรประชาชน
 • เลขประจำตัวนักศึกษาพร้อมการอัพโหลดบัตรนักศึกษา
 • รายละเอียดการติดต่อผู้ปกครอง
 • ที่อยู่ของนักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

A: สามารถบริจาคออนไลน์ได้เลย ผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com/wallofsharing ได้เลยค่ะ จะตัดบัตรเครดิต โอนเงิน หรือใส่เป็นบัตรของขวัญก็ได้ค่ะ

A: เงินบริจาคสามารถออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ ภาคธุรกิจที่สนใจบริจาคสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Ooca โทร: 090-004-0006 หรือ
อีเมล: [email protected]

A: ติดต่อเข้ามาได้ทาง Ooca เลยค่ะ ทางเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือ ตั้งแต่เวลา 8:00 – 24:00 น. โทร: 090-004-0006 หรืออีเมล: [email protected]
ยินดีมาก ๆ ที่จะร่วมมือกันดูแลนักศึกษาให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะ

สามารถดาวน์โหลดแอป Ooca ได้ที่นี่:

 • ผ่าน App Store: www.ooca.co/ios
 • ผ่าน Play Store: www.ooca.co/android
 • หรือใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Chrome บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่: www.ooca.co

ค่าตอบแทนให้กับอาจารย์จิตแพทย์และนักจิตวิทยา พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนค่ะ ค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไปบางส่วนจะถูกนำไปสนับสนุนนักศึกษาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสและสนับสนุนกันนะคะ

-->